VĂN NGHỆ BÚP SEN HỒNG

z3459259678704_209b98b509a0fc7e2f6808d78ac6c55e z3488050708516_241944c16aa927039ff2283eb204e1a8 z3488050746431_59d0956dde918a42b24608a58f7f4815 z3488050751136_6b225423ced14d177346c6c827125c71 z3488050754657_1c75d572ee20debfc4ea7d454a1af487 z3488050816712_da92042ddb42d2be2b96ed71340ea5fa z3488050746431_59d0956dde918a42b24608a58f7f4815 z3488050754657_1c75d572ee20debfc4ea7d454a1af487 z3488050816712_da92042ddb42d2be2b96ed71340ea5fa z3488054755472_3824817055c7d11d3412f5f3486a190c z3488054756524_2e5d326594ff3015f94b1e20f21e7a5c z3488054756526_268749fdf474e9ad0dbd19f69cdcaa53 z3488054756527_27b625d8583525ca83968d6aa93a3cc5 z3488054756569_99666d29722b58d649afa326231bbe26 z3488054756570_1b79ad6a5323675f5f7bf43191d9087f z3488054764028_de802e966de81d82e7f0be6b154aaeef z3488054756570_1b79ad6a5323675f5f7bf43191d9087f

Hội thi năn nghệ Búp sen hồng huyện Châu Thành năm 2022, đơn vị xã Tân Nhuận Đông đạt giải B chương trình, 2 giải A đơn ca và kể chuyện của Trường Tiểu học Nha Mân 2. 1 giải B múa độc lập của THCS , 1 giải C của Trường Tiểu học Nha Mân 1.